AGỤMAGỤ IGBO NA EKERECHI: NNYOCHA ABỤ EKERECHI A HỌỌRỌ N’IJE ỤWA

Nkoli Mercy Nyigide

Abstract


Ụmị

Abụ Igbo bụ otu n’ime ngalaba agụmagụ Igbo. Ụfọdụ ndị odeabụ Igbo na-esite n’abụ  ha ezipụta ekerechi dị iche iche. N’agbanyeghị na ndị odeabụ Igbo na-ezipụta ọtụtụ ekerechi n’ọrụ ha, nchọpụta na-egosi na ụfọdụ ndị ọkammụta agụmagụ Igbo, ndị ntụle, ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ kara nwe mmasị n’inyocha ihe ndị ọzọ a na-ezipụta n’abụ Igbo dị ka ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị, jenda, ekpemekpe, omenaala, usoro ịchụ nta akụnaụba na ọhaobodo, dgz. Nke a na-egosi na ndị a enwekebeghị mmasị n’inyocha ekerechi dị iche iche a na-ezipụta n’abụ Igbo. Ebumnuuche nchọcha a bụ ka a chọpụta ma o nwere mmekọrịta dị n’etiti agụmagụ Igbo, ọkachasị abụ ederede Igbo na ekerechi. Na nchọcha a, e sitere n’akwụkwọ abụ Igbo a kpọrọ Ije Ụwa họrọ abụ ndị a: “Ọnwa” na “Mmiri Ozuzo”. A gbasoro usoro atụtụ nnyocha agụmagụ kegburugburu, ya bụ ekokritisizim n’inyocha abụ ekerechi ndị a họọrọ. Site na ntụcha e mere, nwanchọcha chọpụtara na e nwere mmekọrịta n’etiti agụmagụ Igbo, ọkachasị abụ Igbo na ekerechi. Nwanchọcha chọpụtakwara na abụ ederede Igbo bụ ngalaba agụmagụ Igbo ndị odeabụ na-agbadokarị ụkwụ na ya ezipụta ekerechi. A chọpụtakwara na ụfọdụ ndị odeabụ Igbo na-esite n’abụ ha too ekerechi, zipụta nkamma ha na mmekọrịta dị n’etiti mmadụ na ekerechi. A na-atụ anya na a ga-esite na nchọcha a mee ka mmekọrịta a dị n’etiti agụmagụ Igbo, ekerechi, mmadụ na gburugburu ya dowaga ndị ntule, ndị ọgụụ, ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ anya.

Abstract

( Poetry is one of the genres of Igbo literature. It has been observed that some Igbo poets represent many natural phenomena and raise ecological issues in their poems. But studies show that some Igbo scholars, critics, teachers and students are more interested in examining other issues raised in Igbo poems such as political, religious, cultural, socio-economic and gender issues. It is obvious that they do not show concern on ecological issues raised in Igbo poems. It is against this backdrop that this study examines selected written Igbo poems so as to ascertain the relationship between Igbo literature, especially Igbo written poetry and natural phenomena. To get about this, two poems on natural phenomena: “Ọnwa” and “Mmiri” were selected from the poetry book titled Ije Ụwa. The study adopted the ecocritical literary approach in analyzing the selected poems. From the analyses, it is revealed that there is a close relationship between Igbo literature, natural phenomena and environment. Unlike other Igbo literary genres, the study shows that natural phenomena are more represented in the poetry genre. Besides, the researcher observed that the poet of the selected poems addressed natural phenomena and raised ecological issues in the poems. Therefore, it is hoped that this study would unveil some ecological issues raised in the selected poems and also raise the interest of scholars, readers, teachers, students and all lovers of Igbo literature to the natural phenomena and ecological issues represented in Igbo poetry). 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2014 - 2019. JMEL All Rights Reserved.

ISSN:978-978-48450-4-5     Powered by Myrasoft Systems Ltd.(Phone Number: 08062926794)